බෞද්ධ හිමිකම් ‍‍කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව එළි දැක්වීම ජනවාරි 29 වැනිදා

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් ස්ථාපිත කළ
බෞද්ධ හිමිකම් ‍‍කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව එළි දැක්වීම ජනවාරි 29 වන සවස සිදු කෙරේ.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 101 වන සංවත්සර උත්සවය 2021 ජනවාරි 29 වන දිනට යෙ දීඇති අතර එදිනටම මෙම බෞද්ධ හිමිකම් ‍‍කොමිෂන් සභා වාර්තාව එළි දැක්වීම ද සිදු කරනු ලබයි.
මෙම සංවත්සර උත්සවය ජනවාරි 29 වැනි සිකුරාදා ප.ව 2.30 ට කොළඹ , සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බී .එච් විලියම් ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.
2018 වසරේ පොසොන් පොහෝ දින මෙම බෞද්ධ හිමිකම් ‍‍කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලද අතර එය වසර දෙකක කාලයක් කොළඹ දී සහ දිවයිනේ විවධ පළාත්වල සංචාරය කරමින් ලබා ගන්නා ලද සාක්ෂි මත පදනම්ව මෙම වාර්තාව සකස් කරන ලදී.

Views
1205
2021-01-22 08:07:40