මැයි මාසයේ රුපියලේ ඉහළ වර්ධනයක්ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල පසුගිය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.

කොවිඩ් -19 වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමඟ 2020 මාර්තු මස අග සිට අප්‍රේල් මැද දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රුපියලේ සැලකිය යුතු පිරිහීමක් වාර්තා වූ අතර එසේ පීඩනයකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල එතැන් සිට ස්ථාවර වීමට පටන් ගත්තේය.

මෙම ත්ත්වය හමුවේ මේ වසරේ ( 2020 ) අප්‍රේල් මස 09 වැනි දින දක්වා ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 9.1කින් පිරිහීමට ලක් වූ අතර එතැන් සිට ශ්‍රී ලංකා රුපියල වසරේ ජූනි 22 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී සියයට 2.7ක සමස්ත අවප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කරමින් වර්ධනය විය.

අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වල හැසිරීම පිළිපිඹු කරමින් 202 ජූනි මස 22 වෙනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රුපියල, යූරෝ, ජපන් යෙන් සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව පිරිහීමට ලක් වූ අතර, ස්ටර්ලින් පවුම, කැනේඩියානු ඩොලරය සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව වර්ධනය විය.

Views
195
2020-06-30 00:07:28