භාණ්ඩ රැසකට විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක්


මාස 06 ක් දක්වා වූ කාල සීමාවක් සඳහා අල, ළූනු, පරිප්පු, මිරිස්, සැමන්, යෝගට් ඇතුඵ භාණ්ඩ ගණනාවකට විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් නියම කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
මේ සඳහා මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව රජයේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ .
ඊයේ ( මැයි 22) දින සිට ආරම්භ වන මාස හයක කාලයක් සදහා මෙම විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බද්ද නියම කර තිබේ.
අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

මෙම විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දට යටත් වන භාණ්ඩ වර්ග සහ බදු අනුප්‍රමාණයන් මුදල් අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය මගින් පහත පරිදි ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.
Views
305
2020-05-23 10:23:57
ජනප්‍රිය පුවත්