මහ බැංකුව සිය පොලී අනුපාතික යළිත් අඩු කරයි
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය අද (06) දින පැවැති විශේෂ රැස්වීමේදී සිය මහ බැංකු පොලී අනුපාත යළිත් අඩු කිරීමට තීරණය කළේය.

වර්තමාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයසමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරු ව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පිළිවෙළින් සියයට 5.50 සහ සියයට 6.50 දක්වා පදනම් අංක 50කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත. අද (06) දින ව්‍යාපාර කටයුතු අවසානයේ සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි මෙම පොළී අනුපාත අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

උද්ධමන පීඩන අඩුවෙන් පවතිනවාතාවරණයක් තුළ කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතු කොටගෙන ඇති වන අහිතකර ආර්ථික බලපෑම්වලට මුහුණ දීම සඳහා ආර්ථිකයට තවදුරටත් සහාය වීමේඇති අවශ්‍යතාව සලකා බලමින් මුදල් මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළඹුණි. මෙම තීරණයත් සමඟ මුදල්තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීම සඳහා ගන්නා ලද අනෙකුත් ක්‍රියාමාර්ගවලට අමතර ව 2020 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාමහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් අංක 150කින් අඩු කර ඇත.වසර තුළ මේ දක්වා කාලය තුළ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මුදල් තත්ත්වයන්ලිහිල් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුකූල ව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතිකපහළ ගොස් නැති බව මුදල් මණ්ඩලය විසින් කණස්සල්ලෙන් යුතු ව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එමනිසා, තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින්තොර ව ණය අනුපාතික අඩු කරන ලෙස මූල්‍ය ආයතනවලින් දැඩි ව ඉල්ලා සිටින අතර, එසේ නොවුණහොත්, වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ දැමීමසඳහා සුදුසු නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට සිදු වනු ඇත.

මේ අතර ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය සියයට 4.00 මට්ටමේ නොවෙනස් ව පවතී. පෙර නියමිත ව තිබූ පරිදි මැයි 21 දින මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනයක් සිදු නො වේ. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික සහ වෙළෙඳපොළ වර්ධනයන්සැලකිල්ලට ගනිමින් අවශ්‍ය වන පරිදි මුදල් මණ්ඩලය විසින් මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය සමාලෝචනය කිරීම සහ අවශ්‍ය වෙනස්කම් කිරීම සිදු කරනු ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.

Views
246
2020-05-06 14:01:44