ණය සහන ඉල්ලන්න තවත් තවත් සති දෙකක් දෙයි

කොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් සියලු ණය ගැනුම්කරුවන් සඳහා ණය සහන ලබා ගැනීමට බැංකුවලින් ලිඛිත ඉල්ලීම් කළ යුතු කාලය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2020.05.15 දින දක්වා තවත් සති දෙකකින් දික් කර ඇත.

මේ ඉල්ලීම 2020.04.30 දිනට පෙර අන්තර්ජාල පහසුකම් හෝ වෙනත් සන්නිවේදන මාද්‍යයන් ඔස්සේ එම සහන අපේක්ෂා කරන ණය ගැනුම්කරුවන් විසින් අදාළ බැංකුවට දනුම් දිය යුතු බවට මහ බැංකුව මුලින් නිවේදනය කළේය.

කොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සඳහා ණය සහන කාලයක් (ප්‍රාග්ධනය හා පොලී සඳහා) සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය පහසුකම් ඇතුළු පුළුල් සහන සැපයීමේ අරමුණින් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2020.03.20 වැනි දින ගන්නා ලද තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකමක් ස්ථාපනය ක තිබේ.

මේ යටතේ බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් රු. 500,000 ට වඩා අඩු චෙක්පත්වල වලංගු කාලය ද 2020 මැයි 15 දින දක්වා තවත් සති දෙකකින් දීර්ඝ කළ යුතු බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැංකුවලට චක්‍රලේඛයක් මගින් දැන්වා ඇත. මීට පෙර දන්වා සිටියේ මෙම කාලය 2020 අප්‍රේල් 30 වනදායින් අවසන් වන බවයි.
Views
139
2020-04-29 07:59:27