2019 මහ බැංකු වාර්තාව නිකුත් කරයි


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද සිය නවතම වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2019 වසර සදහා වන නවතම වාර්ෂික වාර්තාව අද (28) මහ බැංකුවේ අධිපති දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඞී. ලක්ෂ්මන්මහතා විසින් මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත වෙත වෙත පිළිගන්වන ලදී.


මෙය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ම‍ණ්ඩලයේ 70 වැනි වාර්ෂික වාර්තාවයි. මහ බැංකු අ‍ධිපති දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඞී. ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් 1949 අංක 58 දරන මුදල් න‍ීති පනතේ 35 වන වගන්තියට අනුව‍ මෙසේ මහා බැංකු වාර්තාව මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත වෙත වෙත පිළිගන්වීම සිදු විය.

මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සහ ආර්ථික පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්ද්‍රනාත් අමරසේකර මහතා ද සහභාගි විය.

ජායාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා විසින් නවතම මහ බැංකු වාර්තාව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත වෙත වෙත පිළිගන්වන ලද අයුරුයි.
Views
194
2020-04-28 08:24:08
ආර්ථික පුවත්