ඇමරිකානු ඩොලරය රු.197.85 දක්වා ඉහළට


ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය අද (20) දිනයේ රු.197.85 දක්වා සුළු වශයෙන් පිරිහීමකට ලක් විය.


ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය , ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඊයේ රුපියල් 197.21 ක් විය.

මේ අනුව් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් අගය රු.190.78 ක් දක්වා ශක්තිමත් වී ඇති අතර ඊයේ දිනයේ එම අගය ර.190.18 දක්වා ඉහළ ගියේය.

පසුගිය අප්‍රේල් 17 වැනිදා ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රුපියල් 195.47 ක් විය.
එසේම ඉකුත්අප්‍රේල් 09 දින ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු.200.47 ක් විය.

පසුගිය කාලයේදී දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල වේගයෙන් පිරිහෙමින් තිබී පසුගිය අප්‍රේල් 15 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 200 සීමාවේ සිට රු. 195 සීමාවක දක්වා පහළ ගියේය. දැන් නැවතත් ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල පිරිහෙමින් තිබේ.
Views
100
2020-04-22 05:01:42
ආර්ථික පුවත්