අද ඇමරිකානු ඩොලරය රුපියල 196.65 යි


ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය අද (20) දිනයේ රු.196.65 දක්වා පිරිහීමකට ලක් විය.


ඇමරිකානු ඩොලරයේ අගය , ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව අද රුපියල් 01.17 කින් වර්ධනය විය .

මේ අනුව් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු.196.65 දක්වා ඉහළ ගියේය.

පසුගිය අප්‍රේල් 17 වැනිදා ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රුපියල් 195.47 ක් විය.
එසේම ඉකුත්අප්‍රේල් 09 දින ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු.200.47 ක් විය.

අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් අගය රු.189.63 ක් දක්වා ශක්තිමත් වී ඇති අතර
ඉකුත් අප්‍රේල් 17 වැනිදා ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් අගය රු.188.46 ක් විය.

පසුගිය සතිය තුළ දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල වේගයෙන් පිරිහෙමින් තිබී පසුගිය අප්‍රේල් 15 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 200 සීමාවේ සිට රු. 195 සීමාවක දක්වා පහළ ගියේය.

Views
116
2020-04-20 07:41:58