ව්‍යාපාර පුවත් ඉන්දියාවේ වීසා රහිත සංචාරක පහසුකම මැයි දක්වා අත්හිටුවේ
ඉන්දියාවේ OCI (Overseas Citizen of India) බලපත්‍ර හිමියන් සදහා පිරිනමන
වීසා රහිත සංචාරක පහසුකම 2020 මැයි 3 වන දින දක්වා අත්හිටවා ඇත.
යම් අතයාවශ්‍ය කරුණක් සදහා ඉන්දියාවට යාමට අදහස් කරන OCI බලපත්‍ර හිමියෙකු වේ නම් ඔහු හෝ ඇය ළඟම පිහිටි ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලය හා සම්බන්දධ විය යුුතු බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.


දැනටමත් ඉන්දියාව තුළ සිටින OCI බලපත්‍ර හිමියන්ගේ OCI බලපත්‍ර ඔවුන් ඉන්දියාවේ සිටින තෙක් වලංගු වනු ඇත.

ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් 2020 මාර්තු 12 වන දින නිකුත් කරන ලද
පුවත්පත් නිවේදනය හා බැදේ.
Views
Views
426
2020-04-17 07:37:27
ජනප්‍රිය පුවත්