අපහසුවට පත් ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයින්ට සහන දෙන්න බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවලටත් නියාමන ක්‍රියාමාර්ගබලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් ඇතුළත් බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන ක්ෂේත්‍රය සදහා සුවිශේෂී නියාමන ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ක්‍රියාවට නවා ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.


කොරෝනා ව්‍යසනය හෙවත් (covid-19) මගින් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයින් සඳහා සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය නම්‍යශීලීත්වය එම බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් ඇතුළත් බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන ක්ෂේත්‍රයට ලබාදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ යටතේ, ප්‍රාග්ධන වර්ධන අවශ්‍යතාව සහ අවම ද්‍රවශීල වත්කම් පවත්වා ගැනීම ඇතුළු නියාමන අවශ්‍යතා නම්‍යශීලී කිරීම සහ බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා ද්‍රවශීලතා ආධාර සැපයීම යන ක්‍රියාමාර්ග අඩංගු වේ.

ඒ අනුව, covid-19 මගින් බලපෑමට පත් ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින් හට සහන සැලසීමේ අරමුණින් පහත සඳහන් සුවිශේෂී ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් හඳුන්වා දීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

- මහජන තැන්පතු හදිසි ආපසු ගැනීම් සහ ණය වාරික නැවත නො ගෙවීම හේතුවෙන් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් විසින් මුහුණදෙන ද්‍රවශීලතා ගැටළු ලිහිල් කිරීම සඳහා ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතිරිකිරීමේ තැන්පතු සහ ණය මත පවත්වාගත යුතු සංස්ථාපිත අවම ද්‍රවශීලතා වත්කම් ප්‍රමාණය අඩු කිරීම

- අවම මූලික ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සඳහා නියමිත අවසාන දිනය තව වසරකින් දීර්ඝ කිරීම.

ඒ අනුව, රුපියල් බිලියන 2 ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම 2020 ජනවාරි පළමුවන දින සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ද, රුපියල් බිලියන 2.5 ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව 2021 ජනවාරි පළමුවන දින සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ද දීර්ඝ කරන ලදී.

වත්කම් මත බර තැබූ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මක අවශ්‍යතා ඉහළ දැමීම පිණිස 2020 ජූලි මස පළමුවන දින සහ 2021 ජූලි මස පළමුවන දින පැවැති නියමය තවත් වසරකින් එනම් 2021 ජූලි පළමුවන දින සහ 2022 ජූලි පළමුවන දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කාලීන ව සිදු කළ යුතු ව්‍යවස්ථාපිත වාර්තාකරණයන් සඳහා බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් වෙත අතිරේක සහන කාලයක් ලෙස ව්‍යාපාර කටයුතු යථා තත්වයට පත් ව සති දෙකක කාලයක් තුළ එම වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉඩ ලබා දෙන ලදී.
තව ද, ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පිළි ගත හැකි ඇපයක් සහිත බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල හදිසි ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ද්‍රවශීලතා ආධාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.

තව ද, covid-19 ව්‍යසනය මගින් බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයින් හට සහන සැලසීම සහ ව්‍යාපාර උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට ද, ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ද, සියලු ම බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

මූල්‍ය අංශයේ ස්ථාවරතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අමතර ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ මූල්‍ය ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කරනු ලබන අතර, එම කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Views
241
2020-04-14 07:01:56