හෙට සිට 27 වනදා දක්වා නිවසේ සිට රාජකාරී කිරීමේ කාලයක් රජය ප්‍රකාශයට පත් කරයි


හෙට (20) සිට මාර්තු 27 දක්වා කාලය රාජ්‍ය , පෞද්ගලික දෙඅංශය සඳහාම නිවසේ සිට වැඩකරන සතියක් ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පසුව දැනුම් දෙනු බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දැනුම් දෙයි.

මෙම දින රජයේ නිවාඩු දිනයන් නොවන අතර රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන ප්‍රධානින්ගේ නිර්දේශ මත හැකි පමණින් නිවෙස්වල සිට අදාල රාජකාරි සිදු කරන ලෙසද දන්වා ඇත.
Views
74
2020-03-19 04:23:07