පාර්ලිමේන්තුව අද රෑ විසුරුවයි : මහ ජ්‍න්දය අප්‍රේල් 25 වැනිදා


පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට ජනාධිපති ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (02) සවස අත්සන් කර ඇත.

ඒ අනුව එය මුද්‍රණය සදහා රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත අද රාත්‍රී යැවීමට නියමිතය.

මේ අනුව අද දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ ස්ථිර වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරෙන අතර අප්‍රේල් 25 වනදා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වන දිනය ලෙස යොදා ඇති බව ද වාර්තා වේ.
Views
744
2020-03-02 09:54:46
දේශපාලන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්