බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මහනුවරට සහ කුරුණෑගලට


සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සාක්ෂි විභාගයන් දෙකක් දෙසැම්බර් 01 වැනිදා මහනුවර සහ කුරුණෑගල දී පැවැත්වේ.

එදින උදේ 9.00 සිට මහනුවර සාක්ෂි විමසීම මහනුවර ශ්‍රී දළදා මන්දිර පරිශ්‍රයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සහ කුරුණෑගල සාක්ෂි විමසීම කුරුණෑගල ඇත්කද විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

මෙම සාක්ෂි විභාගයන්හිදී බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාව හමුවේ ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් සාක්ෂි දීමට නියමිතව ඇත,
Views
271
2019-11-27 20:58:32
කාලීන පුවත්