අග්‍රාමාත්‍ය ජේෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශකවරයා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජෙය්ෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශකවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.
අද (27) දින පැවති නව රජයේ ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී කබ්රාල් මහතාගේ නව පත්වීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
Views
397
2019-11-27 11:59:19
කාලීන පුවත්