රාජ්‍ය බැංකුවල සියලු ණය යෝජනා ක්‍රම ප්‍රතිසංවිධානය කෙරේ

නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල වන ලෙස රාජ්‍ය බැංකුවල ණය යෝජනා ක්‍රම නැවත සමාලෝචනය කිරීමට හා ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
මේ අනුව දැනට පවතින ණය යෝජනා ක්‍රම ජාතික ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර මැනවින් හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව නව රජයේ ස්ථාවරය වී තිබෙන බව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ අනුව ඉදිරියේදී විධිමත් අධ්‍යයනයකින් පසුව එම ණය යෝජනා ක්‍රම වඩාත් පුළුල් පරාසයක් ආවරණය වන පරිදි හා ඵලදායි ආයෝජන අරමුණු කරගනිමින් වඩාත් ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද රජය තීරණය කර තිබේ.

සහනදායී පොලී අනුපාත යටතේ ලබාදෙන ණය යෝජනා ක්‍රම මඟින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම හා එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට ලැබෙන දායකත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම රටේ ආර්ථික වර්ධනය කෙරෙහි ඍජුව බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් බව රජය පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක සහනදායි පොලී අනුපාත යටතේ ලබා දෙන ණය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධව පළ වන විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබදව ප්‍රතිචාර දක්වමින් මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මේ බව කියයි.


Views
415
2019-11-26 06:24:19