මුදල් ඇමති මහින්ද හෙට වැඩ භාර ගනී


අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට (25)උදේ 9.00 ට මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු ඇමතිවරයා වශයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතය.
Views
193
2019-11-24 08:26:38