ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 දා


ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 දා පැවැත්වීම ප‍්‍රකාශයට පත් කරමින් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඊයේ (18 දා) ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව ලබන මස (ඔක්තෝබර්) 07 වැනිදා නාම යෝජනා පත‍්‍ර භාරගනු ලබන අතර ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා සිදු කරනු ඇත.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ මැතිවරණ කොමිසමට ලැබී ඇති බලතල ප‍්‍රකාරව එම එම කොමිසම විසින් ජනපතිවරණය කැඳවීම සිදුකරනු ලැබ ඇත.

Views
199
2019-09-19 01:11:08