රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට !

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටත පවරා ගැනීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද (09) රාත්‍රීයේ නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ මෙම ගැසට් නිවේදනය සඳහා 2140/02 යන අංකය වෙන් කර තිබුණ ද එහි තවමත් ගැසට් නිවේදනය ඇතුළත් කර නොමැති බව ද දක්නට ලැබේ.

Views
206
2019-09-09 12:18:58