ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 3.8% කින් ශක්තිමත් වෙයි

මේ වසරේ (2019) මුල සිට පසුගිය මැයි 28 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 3.8 කින් ශක්තිමත්ය වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ.

මේ අතර අනෙකුත් ව්‍යවහාර මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල අනෙකුත් සියලු ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපෙක්ෂව ශක්තිමත් වී ඇත.
Views
497
2019-05-30 07:19:50
ආර්ථික පුවත්