කොළඹ සංචාරක හෝටල් කාමර සදහා පනවා තිබු අවම මිල නියමයන් ඉවතට


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ හෝටල් සදහා නියම කර තිබූ අවම මිල මට්ටම් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය මුහුණ දී සිටින බලවත් අහිතකර තත්වය හමුවේ තීරණය ගත බවද එම අධිකාරිය පවසයි.

පවතින තත්වය හමුවේ හෝටල් කාමර මිල ගණන් තීරණය කිරීම සදහා සංචාරක සංවර්ධන අධිඅකාරිය විසින් නියමයන් පැනවීමට වඩා වෙළෙදපොල ඉල්ලුම හා සැපයුම මත එම මිළ ගණන් තීරණය වීමට ඉඩ හැරීම වඩාත් සුදුසු බවද එම අධිකාරිය පවසයි.
Views
532
2019-05-30 06:55:11