උද්ධමනය සියයට 3.6 දක්වා ඉහළ නගී


ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේ උද්ධමනය සියයට 3.6 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මාර්තු මස පැවති උද්ධමනය සියයට 2.9 ක් විය.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මෙම උද්ධමනය ගණනය කර ඇත.

අහාර සහ අහාර නොවන යන කාණ්ඩ දෙකෙහිම සිදු වූ මාසික මිල ගණන්වල සිදු වූ ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම උද්ධමනය ඉහළ යාම සිදුව ඇත.
මාර්තු මස ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ අගය ඒකක 126.4 ක් වූ අතර එය අප්‍රේල් මාසයේදී ඒකක 127.3 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Views
618
2019-05-25 17:30:57
ආර්ථික පුවත්