අයවැයෙන් යෝජනා කළ රු. 2500/- ක මාසික අන්තර් දීමනාව ජූලි 01 සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට


අයවැයෙන් (2019 ) යෝජනා කළ රු. 2500/- ක මාසික අන්තර් දීමනාව ජූලි මස 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලු රාජ්‍ය සේවකයන් හට ගෙවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.


මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2019 අයවැය මගින් යෝජිත පරිදි මේ සඳහා වන චක්‍රලේඛය මහා භාණ්ඩාගාරයේ එකඟතාව ඇතිව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත දැනටමත් නිකුත් කර තිබෙන බවද එම අමාත්‍යාංශය කියයි.

අන්තර් දීමනාව වශයෙන් රු. 2500/- ක් ජූලි 01 සිට ගෙවනු ලැබූවද රාජ්‍ය සේවකයන් හට මාසිකව ගෙවනු ලබන රු. 7800/- ජීවන වියදම් දීමනා ගෙවීමද තවදුරටත් එලෙසම ක්‍රියාත්මක වන බවද එම අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් දිවයින ට කියයි .
Views
150
2019-05-22 05:15:08
ජනප්‍රිය පුවත්