බෞද්ධ හිමිකම් කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය අද ඇඹිලිපිටියෙදී


සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් පිහිටුවා ඇති බෞද්ධ හිමිකම් කොමිසමේ විශේෂ සාක්ෂි විභාගයක් අද (11 )දින උදේ 9.30ට ඇඹිලිපිටියෙදී පැවැත්වේ.

මේ වන විට එම කොමිසමේ කොමසාරිස්වරු පිරිසක් මේ වන විට ඇඹිලිපිටියට පැමිණ සිටිති.
Views
126
2019-05-10 20:57:23
කාලීන පුවත්