නිදහස් වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනයට මංගල සහ මලික්ගෙන් ඒකාබද්ධ යෝජනාවක්


නිදහස් වෙළඳාම හා ජාත්‍යන්තර තරගකාරිත්වය තුළින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ලබා ගත හැකි ප්‍රතිලාභ වර්ධනය කරගැනීම සඳහා එම ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පාර්ශ්වයන්ගේ පුළුල් සහභාගිත්වය ඇතිව සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගැළපුම් වැඩසටහනක් සකස් කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම වැඩසටහන ඵලදායි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වන පරිදි කර්මාන්ත සඳහා වෙළඳ ගැළපුම් නිර්දේශ කිරීමට ස්වාධීන ආයතන ලෙස වෙළඳ හා ඵලදායිතා කොමිසම, ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් කමිටුව හා වෙළඳ හා ඵලදායිතා කොමිසමක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සහ සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.
Views
289
2019-03-31 15:20:07
ආර්ථික පුවත්