ඉන්ධන මිල සංශෝධනය ගැන තීරණයක් නොගනී
ඉන්ධන මිල කමිටුව අද සවස රැස් වුවත් ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගෙන නැත .
Views
151
2019-03-11 11:29:58