උද්ධමනය 1.2 % දක්වා ඉහළට

ඉකුත් ජනවාරි මස උද්ධමනය සියයට 1.2 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
.
දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය සියයට 0.4 ක් විය.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මේ උද්ධමනය ගණනය කර ඇත.

2019 ජනවාරි මාසයේ දී ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනයේ දක්නට ලැබුණු ඉහළ යෑම සඳහා පදනම් බලපෑම සහ ආහාර නො වන කාණ්ඩයේ අයිතමවල මිල ගණන් ඉහළ යෑම හේතු විය. ආහාර නො වන කාණ්ඩයේ ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා වූ සියයට 4.7 හි සිට 2019 ජනවාරි මාසයේ දී සියයට 6.5 දක්වා ඉහළ ගියේ ය.
Views
279
2019-02-22 13:30:48
ආර්ථික පුවත්