ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව රුපියල 15.5% කින් පිරිහිලා
මේ වසරේ (2018) මුලසිට දෙසැම්බර් 21 දින දක්‌වා කාලය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලසියයට 15.5 කින් පිරවීමට ලක්‌ව ඇත.

පසුගිය 2017 වසරේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල පිරිහීමට ලක්‌වූයේ සියයට 2 කින් පමණි.

එසේම මේ වසරේ දෙසැම්බර් 21 දින දක්‌වා කාලයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ගවලට සාපේක්‍ෂවද පිරිහීමට ලක්‌ව ඇත.

මේ අනුව යුරෝ මුදලට සාපේක්‍ෂව සියයට 11.9 කිද, ස්‌ටර්ලින් පවුමට සාපේක්‍ෂව සියයට 10.2 කින්ද, ජපන් යෙන් මුදලට සාපේක්‍ෂව සියයට 16.6 කින්ද කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව සියයට 9.2 කින්ද, ඕස්‌ටේ්‍රලියානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව සියයට 7.5 කින් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්‍ෂව සියයට 7.7 කින්ද ශ්‍රී ලංකා රුපියල අදාල කාලයේදී (දෙසැම්බර් 21 දින දක්‌වා) පිරිහීමට ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක දැක්‌වේ.
Views
324
2018-12-25 20:23:30
ආර්ථික පුවත්