පහළ කීඹිය ශ්‍රි සිරිනිවාස දහම් පාසැලේ පොත් ප්‍රදාානෝස්සවය අද
පහළ කීඹිය පුරාණ විහාරස්ථ
ශ්‍රි සිරිනිවාස දහම් පාසැලේ
පාසැල් පොත් ප්‍රදාානෝස්සවය අද (23)
පෙ.ව.09.00 නායක නාහිමියන්ගේ අනුසාසකත්වයෙන්
පිය⁣සේන සමරනායක මැතිදුන්ගේ දාායකත්වයෙන් සිදු කෙරේ.
Views
315
2018-12-22 12:48:36