නේපාල ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනය ජනවාරි 10 - 12
නේපාල සංචාරක මණ්ඩලය ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනය (Buddhist International Travel Mart) වසර 2019 ජනවාරි 10 -12 දෙදින තුල පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

මෙම ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව විවිධ රටවල බ්ලොග් කරුවන් සදහා දින හතක දැනුවත් කිරීමේ චාරිකාවක් (Familiarization Tour) අදාළ ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ඇත.
Views
376
2018-12-12 22:41:32