ශ්‍රී ලංකන් හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන ශ්‍රී ලංකන් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකුට විශාල වැටුප් වැඩි කිරීම් දීලා - ශ්‍රී ලංකන් සමාගම් ලේකම්


ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම


ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා එම සමාගමේ නිලධාරීන් හතර දෙනෙකුට 2014 දෙසැම්බර මාසයේදී රු.350 000 ක් දක්වා විශාල වැටුප් වැඩි කිරීම් ලබා දුන් බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සමාගම් ලේකම් ඩලරින් තිරුකුමාර් මහත්මිය ඊයේ (28) ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කීවේය.

එම වැටුප් වැඩි කිරීම් සදහා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මානව සම්පත් අංශයේ හෝ වැටුප් කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි වී නැති බවද තිරුකුමාර් මහත්මිය කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් කොමිසමට කීවේය.

සමාගමේ නිලධාරීන් හතර දෙනෙකුට සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් සහ අංශ ප්‍රධානීන් වශයෙන් උසස් වීම් ලබා දීම සදහා කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකා දෙකක් 2014 නොවැම්බර මාසයේදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇති බවද එම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකා දෙකේ අදාළ වැටුප් වැඩි කිරීම් ගැන සදහන් නොවන බවද තිරුකුමාර් මහත්මිය ඊයේ (28) ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කීවේය.

එම වැටුප් වැඩි කිරීම් සදහා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මානව සම්පත් අංශයේ හෝ වැටුප් කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි වී නැති බවද තිරුකුමාර් මහත්මිය කොමිසමට කීවාය.එම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකා දෙක සම්බන්ධයෙන් සමාගමේ මානව සම්පත් අංශය සහ වැටුප් කමිටුව විසින් එම නිලධාරීන් මාස දොළහක පරිවාස කාලයකට යටත් කළ යුතු බවට නිර්දේශ කර ඇති බවද සාක්ෂිකාරිය ප්‍රකාශ කලාය.

එසේම එම පරිවාස කාලය අවසානයේ එම නිලධාරීන් කාර්යපල පදනම් කර ගත් ඇගයීමකට ලක් කළ යුතු බවටද සමාගමේ මානව සම්පත් අංශයේ හෝ වැටුප් කමිටුවේ නිර්දේශය වී තිබු බවද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සමාගම් ලේකම්වරිය තවදුරටත් කොමිසමට කියා සිටියාය.

කෙසේ වෙතත් එම නිලධාරීන් සිව් දෙනාට 2014 දෙසැම්බර මාසයේදී 01 දින සිට උසස් වීම් ලබා දී තිබු බවද ඒ සමගම ඔවුන්ගේ මුලික වැටුප රු.350 000 ක් දක්වා වැඩි කර තිබු බවද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සමාගම් ලේකම්වරිය තවදුරටත් කොමිසමට කීවාය.
Views
422
2018-11-28 11:26:51