2016 ජනවාරි වලින් පසු අඩුම උද්ධමනය ඔක්තෝම්බරයේ


ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය 2016 ජනවාරි මස සිට වාර්තා වූ පහළම අගය වන සියයට 0.1 ක අගයක් වාර්තා කරමින් 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී තෙවන වරටත් අඛණ්ඩව පහළ ගියේය.

ඉහළ ආහාර මිල ගණන් හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ අනුරූප මාසයේ දී පැවති ඉහළ පදනම් අගය 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී දක්නට ලැබුණු මතුපිට උද්ධමනයෙහි පහළ යෑම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය. ආහාර කාණ්ඩයෙහි ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය තෙවන වරටත් අඛණ්ඩව පහළ ගිය අතර 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී එය සියයට -6.6 ක් ලෙස වාර්තා විය. කෙසේ වුවද, ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය අතර 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී එය සියයට 5.8 ක් ලෙස වාර්තා විය.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජා.පා.මි දර්ශකයෙහි වෙනස 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා වූ සියයට 4.0 සිට 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සියයට 3.3 දක්වා පහළ ගියේය.

ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ, විශේෂයෙන් ප්‍රවාහන (පෙට්‍රල්, ඩීසල්, බස් ගාස්තු සහ දුම්රිය ගාස්තු) සහ විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා උප කාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑම් හේතුවෙන් 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ජා.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස්වීම සියයට 0.4 කින් ඉහළ ගියේය. මේ අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි මිල ගණන් 2018 ඔක්තෝබර් මාසය තුළ පහළ ගිය අතර මාළු, බිත්තර සහ පොල් යන අයිතමවල සැලකිය යුතු මිල පහළ යෑම් දක්නට ලැබුණි.

ආර්ථිකයෙහි යටිදැරි උද්ධමනය නිරූපණය කරන ජා.පා.මි දර්ශකයෙහි මූලික උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවති සියයට 3.1 හි සිට 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සියයට 3.4 දක්වා ඉහළ ගියේය. මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සියයට 2.4 හි නොවෙනස්ව පැවතුණි.
Views
335
2018-11-22 14:37:58
ආර්ථික පුවත්