ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහි සියලු පෙත්සම් විභාගයට


ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහි සියලු පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

ජනාධිපතිවරයා විසින්මහ මැතිවරණය ප්‍ර‍කාශයට පත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැ. 18 දින දක්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්
අත්හිටුවයි.

මේ අනුව 2019 ජන. 5 දින මහ මැතිවරණය නොපැවැත්වෙනු ඇත.
Views
336
2018-11-13 08:29:44