මහජන අධිකරණයෙන්ම ප්‍රශ්නය විසදා ගනිමු - ශ්‍යාම්නුවන් ගනේවත්ත


උත්තරීතරම අධිකරණය මහජන අධිකරණයයි.ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය හිමි මේ රටේ ජනතාවටයි.ඒ නිසා ඇතිව තිබෙන දේශපාලන අර්බුදය විසදිය හැකි හොදම තැන ජනතා අධිකරණයෙන් වර්තමාන බහුතර ජනමතය විමසීමයි.ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය හිමි මහජනයා දෙන එම තීන්දුවට සියලු දෙනාටම හිස නැමීමට සිදු වනු ඇත.2015 ජනමතය අද වලංගු නැති එකකි.ඒ නිසා වර්තමාන ජනමතය විමසා නව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අනුව අගමැති ගැන තීරණයක් ගත හැකිය.ඒ නිසා වර්තමාන ජනමතයට කිසිවෙක් බිය විය යුතු නැත.අවශ්‍ය වන්නේ ඊට මුහුණ දීමයි.ඒ අනුව ලැබෙන මහජන මතය පිළිගැනීමයි.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
340
2018-11-09 13:54:55