ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරලා - අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ

ජනාධිපතිවරයා විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඇති බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍යට පවසා ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද ඒ සම්බන්ධ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම පිණිස රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත පිටත් කොට ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.
Views
394
2018-11-09 13:04:02