මහ මැතිවරණය ජනවාරියේ

නව මහා මැතිවරණය 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වෙනු ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමත් සමග වහාම හදිසි මහා මැතිවරණයකට යාමට රජය තීරණය කර ඇතැයි රජයට සම්බන්ධ ආරංච් මාර්ග සදහන් කරයි.

කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පුර්ණ කොට භාරකර ආණ්ඩුවක් යටතේ ඉදිරි කටයුතු කිරීමට නියමිතය.
Views
209
2018-11-09 12:38:30
දේශපාලන පුවත්