දැන් වර්තමාන ජනමතයේ බහුතරය විමසිය හැකියි - මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
දැන් වර්තමාන ජනමතයේ බහුතරය විමසිය හැකියි.2015 මහ මැතිවරණයේ ඔලු ගෙඩි වල බහුතරය දැන් වැඩක් නැත.අද ඒ ජනමතය නැත.ඒ නිසා සුදුසුම දී ජනමතයට ඉඩ දීමයි

. - ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
332
2018-11-09 12:13:04