හදිසි මහ මැතිවරණයක්


පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමත් සමග වහාම හදිසි මහා මැතිවරණයකට යාමට රජය තීරණය කර ඇතැයි රජයට සම්බන්ධ ආරංච් මාර්ග සදහන් කරයි.

කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පුර්ණ කොට භාරකර ආණ්ඩුවක් යටතේ ඉදිරි කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගෙන ඇත.

Views
368
2018-11-09 11:52:35