මුදල් ඇමති මහින්ද තෙල් මිල අඩු කරයිනව මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු 10 කින්ද ඩීසල් ලීටරයක මිල රු 7 කින්ද ඇත.
Views
315
2018-11-01 10:47:20
ආර්ථික පුවත්