නොවැම්බර් මස 07 වනදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවයි
නොවැම්බර් මස 07 වනදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇත.


සාමාන්‍ය පරිදි පාර්ලිමේන්තුව එළඹෙන 5වනදා කැඳවීමට නියමිතව තිබියදී ලබන 16වනදා දක්වා දින 11ක කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබීමට පියවර ගැනුණි.

මේ අනුව සාමාන්‍ය පරිදි ලබන 07 වනදා පාර්ලිමේන්තුව රැස් කෙරේ.
Views
368
2018-11-01 07:29:19