කොටස් වෙළෙඳපොළේ විශාල වර්ධනයක්
කොටස් වෙළෙඳපොළේ දැවැන්ත වර්ධනයක්. සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,000 පසුකරගෙන ගොස් තිබේ.
කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක අද (01) දිනය තුළ දැවැන්ත වර්ධනයක් මේ දක්වා වාර්තා කර සිටී.

අද දහවල් 12 පසු වී සුළු මොහොතකින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 121 කින් හා S&P SL 20 දර්ශකය ඒකක 125 කින් ඉහළ ගොස් තිබුණි.
මෙය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ 2% ක වර්ධනයක් හා S&P SL 20 දර්ශකයේ 4% ක වර්ධනයක් ලෙසින් සටහන් වේ.

මේ වන විට දෛනික ගනුදෙනු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනය සීමාව ඉක්මවා තිබේ.
Views
325
2018-11-01 04:26:26
ආර්ථික පුවත්