නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති.


නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 12 දෙනෙකු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු මීට සු`ථ මොහොතකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

එම නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු
01- ගරු අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබ`ද අමාත්‍ය
02- නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා - ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
03- ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා - විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
04- මහින්ද සමරසිංහ මහතා - වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
05- මහින්ද අමරවීර මහතා - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
06- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
07- විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා - අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
08- විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා - ධීවර, සාගර සම්පත් සංවර්ධන හා ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු
09- ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා - පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කී‍්‍රඩා අමාත්‍ය
10- ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා - නැවත පදිංචිකිරීම්, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
11- ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා - උඩරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
12- වසන්ත සේනානායක මහතා - සංචාරක සහ වනජීවි අමාත්‍ය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
01- වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා - වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
01- ආනන්ද අලූත්ගමගේ මහතා - සංචාරක සහ වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Views
376
2018-10-29 11:29:39