පොලිස්පති පූජිත නව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවීමට ගොස් සැලියුට් ගහයිපොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා නව අගමැති ලෙස දිවුරුම් දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට ගොස් තිබේ.

මෙම හමුව සිදු වු අවස්තාවට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ඝෝටාබය රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව තිබේ.
Views
406
2018-10-26 16:15:20