සැප්තැම්බර් මස උද්ධමනය සියයට 0.9 ක්‌ දක්‌වා පහළ බසී


සැප්තැම්බර් මස උද්ධමනය සියයට 0.9 ක්‌ දක්‌වා පහළ ගොස්‌ තිබේ.ඉකුත් අගෝස්‌තු මාසයේ උද්ධමනය සියයට 2.5 ක්‌ විය. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ විචලනය මගින් මේ උද්ධමනය මනිනු ලබයි.

මෙම පහළ යැම සඳහා පදනම් බලපෑම සහ ආහාර මිලෙහි වූ මාසික පහළ යැම හේතු විය. වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වෙනස 2018 අගෝස්‌තු මාසයේදී වාර්තා වූ සියයට 4.7 සිට 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 4.0 දක්‌වා පහළ ගියේය.
Views
405
2018-10-25 13:28:44
ආර්ථික පුවත්