ජාතික හැදුනුම්පත් ජංගම සේවාවක් කටානේදී


ජාතික හැදුනුම්පත් ජංගම සේවාවක් අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකරයන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් කටාන එ.ජා.ප සංවිධායක රෝස් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඇතුලු පිරිස විසින් ඔක්තෝම්බර් 28 වන දින උදෑසන 9.00 සිට සවස 5.00 තෙක් කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාල පරිශ්‍රය තුල සංවිධානය කර ඇත.

ජාතික හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ කර බාරගැනීම හා ඒහා සම්බන්ධ සේවාවන් සියල්ල එකම ස්ථානයකදී සිදුකිරීමේ පහසුකම් ජනතාවට ලබාදෙමින් පවත්වන මෙම ජංගම සේවා වැඩසටහන සදහා මෙතෙක් ජාතික හැදුනුම්පතක් නොලද පිරිස් ඇතුළු සේවා ලබාගැනීමට අවශ්‍ය විශාල පිරිසකට එම සේවාවන් විධිමත්ව ලබා දීමට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර මතාගේ කාර්යමණ්ඩලය,කටාන එක්සත් ජාතික පක්ශ සංවිධායක රෝස් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය හා අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කාර්යමණ්ඩලය සුදානමින් සිටී.
Views
308
2018-10-11 13:58:20
කාලීන පුවත්