මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමේ සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය භාණ්ඩාගාර ලිපිගොනුවල නැහැ - රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ චම්පා බාලසුරිය
මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ඈවර කරන තෙක්ම එම සමාගම රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය මහාභාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපිගොනුවලට ඇතුළත්ව නොතිබුණු බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ චම්පා බාලසුරිය මහත්මිය ඊයේ (11) ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමට ශාක්ෂි දෙමින් හෙළිදරව් කළාය.

එසේ වුවත් මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම වර්ෂ 2007 - 2014 අතර කාලය තුළ රාජ්‍ය අයවැයේ ප්‍රතිපාදන වශයෙන් රු.බිලියන 14.5 ක් මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගෙන තිබුණු බවද ඇය කියා සිටියාය.

මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් එම සමාගමේ ප්‍රාග්ධනය සදහා ලබා දෙන ලද එම මුදල්වලින් බොහොමයක් එම සාමාගම වැය කළේ තෙල් සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ,ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව ඇතුළු එම සමාගමට සේවා සපායන ලද ආයතනවලට ගෙවීමට තිබු වියදම් පියවීමට බවද ඇය කීවාය.

මේ අනුව රු .මිලියන 972 ක මුදලක් මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ගෙවන ලද්දේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සේවක භාරකාර අරමුදල ඇතුළු සේවා සපයන ලද ආයතනවලට ගෙවීමට තිබු හිග මුදල් පියවීමට සහ දඩ ගෙවීමට බවද ඇය කොමිසමේ ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ තවදුරටත් කියා සිටියාය.

ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමට යළි හෙට (12) රැස් වේ.
Views
397
2018-10-11 13:37:31
ආර්ථික පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්