වාණිජ බැංකුවල විනිමය සීමාව අඩු කරයි

වාණිජ බැංකුවලට දිනපතා තබා ගත හැකි විනිමය සීමාව මහා බැංකුව විසින් පහත හෙලා ඇත.

මේ බව දන්වමින් මහා බැංකුව දැනටමත් වාණිජ බැංකු වලට චක්‍රලේඛයක් යවා ඇත.

අදාළ බැංකුවල ප්‍රාග්ධනයට අනුව මේ සීමාවන් බැංකුවෙන් බැංකුවට වෙනස් වේ.
රට මුහුණ දී සිටින විනිමය අර්බුධයට මුහුණ දීමේ එක පියවරක් ලෙස මේ පියවර ගෙන ඇති බව බැංකු ආරංචි මාර්ග කියයි.
Views
249
2018-09-23 13:57:13