ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ නව සභාපති ජේ. ටී.එස්.පී.කාරියවසම්


ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජේ. ටී.එස්.පී.කාරියවසම් මහතා පත් කර ඇත.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර නගර සංවර්ධන ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අතින් පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක කාර්යාලයේදී ඒ මහතාට පත් වීමේ ලිපිය පිරිනමන අයුරු ජායාරුපයෙන් දැක්වේ.

ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ සභාපති මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන රැසක තනතුරු දරා ඇති කාරියවසම් මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන විද්‍යා උපාධාරියෙකි.

ඒ මහතා නුදුරු දිනෙක ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතය.
Views
690
2018-09-20 09:52:25