සීනි ආනයන බද්ද රු .12 කින් ඉහළට

සීනි ආනයනය කිරීමේදී සීනි කිලෝවක් සදහා රජය අය කරන බදු මුදල වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි රු.12 කින් ඉහළ නංවා ඇත.
මෙතෙක් සීනි කිලෝවක් ආනයනය කිරීමේදී රජය කිලෝවකට රු.31 ක් විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බද්දක් අය කළේය.
අලුතින් සීනි විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බද්දෙන් ඉවත් කර වෙනත් ආනයන බදු වලට යටත් කර ඇති අතර ( වැට් හැර ) ඒ අනුව සීනි ආනයනය කිරීමේදී සීනි කිලෝවක් සදහා රජය අය කරන බදු මුදල රු .42 ක් සදහා ඉහළ නංවා ඇත.

එහෙත් මේ බදු වැඩි කිරීම නිසා දේශීය වෙළෙදපොලේ සීනි මිල ඉහල නොයන බවත් සීනි මිල ගණන් ලෝක වෙළෙදපොලේ කිලෝවකට රු.20 කින් පමණ අඩු වී තිබීම මෙයට හේතුව බවද රජය කියයි.
Views
569
2018-09-18 14:47:35