අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට ප්‍රහාරයක්මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට අද(16) දින ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇත.

මේ පිළිබදව පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.
Views
567
2018-09-16 13:44:54
කාලීන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්