2019 අයවැය ලේඛණය නොවැම්බර් මස 08 පාර්ලිමේන්තුවට

2019 වසරට අදාල රජයේ අයවැය ලේඛණය නොවැම්බර් මස 08 වනදා මුදල් අමත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය නොවැම්බර් 09 වනදා ආරම්භ කිරීමටද නියමිතය.

රජයේ අයවැය ලේඛණය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ සහ විද්වතුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම පසුගිය දිනවල මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරනු ලබ තිබිණි.

ඔවුන්ගෙන් ලබා ගත් එම අදහස් අධ්‍යනය කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුකරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ලබන වසරේ අයවැය ලේඛනය සකස් කිරීමේදී එම අදහස් ද යොදා ගන්නා බව එම අමාත්‍යාංශය කියයි.

අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 08 වනදා සිදු කිරීමට නියමිතයි.
Views
399
2018-09-10 16:03:19
ආර්ථික පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්